Podmienky používania

Naposledy skontrolované a v platnosti od: 22.5.2018

Vitajte na Studentlandia.eu!

Tieto Podmienky sa vzťahujú na Vaše používanie sociálnej siete STUDENTLANDIA a produktov, funkcií, aplikácií, služieb, technológií a softvéru, ktorý ponúkame, okrem prípadov, keď výslovne uvádzame, že sa na ne vzťahujú osobitné podmienky (a nie tieto).

1. Úvodné ustanovenia

1.1 STUDENTLANDIA.EU (ďalej len " STUDENTLANDIA " alebo "my") je verejná internetová informačno-komunikačná sociálna sieť so zameraním na študentov.
1.2 Táto sociálna sieť poskytuje fyzickým ale aj právnickým osobám (ďalej len "používateľ’) rôzne komerčné a nekomerčné služby zdarma pokiaľ nie je v týchto pravidlách uvedené inak.
1.3 Prevádzkovateľom sociálnej siete STUDENTLANDIA je firma X-Landia s.r.o.( IČO: 46246444; DIČ: 2023299124, Zaradenie: Sro, 28011/V, Okresný Súd Košice I.; email: info@studentlandia.eu )
1.4 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zaregistroval sociálnu sieť STUDENTLANDIA pod číslom 4542.
1.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov siete STUDENTLANDIA . Používateľ ktorý sa rozhodne využívať služby prevádzkovateľa tejto sociálnej siete sa zaväzuje bez výhrad tieto pravidla dodržiavať a vyhlasuje, že sa s týmito pravidlami oboznámil a vyjadril s nimi súhlas. V prípade ak používateľ s týmito pravidlami nesúhlasí nesmie služby sociálnej siete STUDENTLANDIA využívať.
1.6 V prípade akéhokoľvek porušenia týchto všeobecne obchodných podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo požadovať všetky zo zákona dostupné opravné prostriedky a náhrady.
1.7 V prípade uzatvorenia osobitnej písomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a používateľom ktorá bude obsahovať obchodne podmienky ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy budú ustanovenia takejto zmluvy uprednostnené pred znením týchto všeobecne obchodných podmienok.


2. Registrácia

Registrácia Vám umožní využívať aj produkty a služby ktoré ako neregistrovaní používatelia nemáte k dispozícii. Vo všeobecnosti platí:

2.1 Registrácia nie je povinná, ale v prípade jej využitia je používateľ povinný v registračnom formulári poskytnúť pravdivé informácie ktoré sú v súlade so skutočnosťou. Pripadne akejkoľvek zmeny je používateľ povinný údaje vo svojom profile opraviť.
2.2 Registrovať sa môže každá dospelá fyzická osoba nad 15 rokov okrem osôb popísaných v bode 2.6 týchto podmienok používania.
2.3 Používateľ musí používať rovnaké meno ako v bežnom živote.
2.4 Používateľ si môže vytvoriť iba jeden účet a používať svoju časovú os na osobné účely.
2.5 Registrovaným používateľom sa používateľ stáva vyplnením a potvrdením registračného formulára.
2.6 Registrovať sa nesmie osoba ktorú súd v minulosti uznal vinným/vinnou zo spáchania sexuálneho trestného činu, osoba ktorej účet sme v minulosti deaktivovali pre porušenie našich podmienok a zásad a osoba ktorá ma na základe platných zákonov zakázané prijímať naše produkty, služby alebo software.
2.7 Používateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek následky, ušli zisk alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov zo strany používateľa, vrátane prípadného zneužitia týchto prihlasovacích údajov treťou osobou.


3. Ponúkané služby

Poslaním sociálnej siete STUDENTLANDIA je umožniť študentom, organizáciám a firmám ktoré ponúkajú študentom produkty a služby budovať komunitu a vytvárať medzi nimi spojenia, aby boli efektívnejší. V záujme plnenia tohto poslania poskytujeme používateľom produkty a služby popísané nižšie:

3.1 Každý používateľ má k dispozícii jedinečné prostredie a zážitky prispôsobené jeho osobe na základe spojení ktoré používateľ vytvára, veci ktoré zdieľa, sleduje alebo na základe jeho nastavení.
3.2 Produkty sociálnej siete STUDENTLANDIA umožňujú nájsť používateľom ľudí, skupiny, firmy, organizácie a ďalšie subjekty, ktoré sú pre neho zaujímavé, a spájať sa s nimi.
3.3 STUDENTLANDIA ponúka používateľom viacero spôsobov sebavyjadrenia a komunikácie s inými používateľmi, organizáciami a firmami na témy, na ktorých im záleží – môžu napríklad zdieľať aktualizácie statusu, fotky, videá, posielať správy vytvárať udalosti či inzeráty.
3.4 Prevádzkovateľ zobrazuje používateľom reklamy, ponuky a iný sponzorovaný obsah, tak aby im pomohol objavovať obsah, produkty a služby ponúkané mnohými firmami a organizáciami. Partneri sociálnej siete platia prevádzkovateľovi za to, aby zobrazoval ich obsah používateľom, a prevádzkovateľ svoje služby formujeme tak, aby bol sponzorovaný obsah, ktorý používateľ vidí, bol pre neho relevantný a užitočný.
3.5 Prevádzkovateľ bojuje proti škodlivému správaniu a chráni komunitu. Ak zistí alebo zaeviduje škodlivý obsah alebo správanie môže napríklad ponúknuť pomoc, odstrániť obsah, deaktivovať účet alebo kontaktovať príslušné orgány.


4. Zásady používania údajov a vaše voľby týkajúce sa súkromia

Na to, aby prevádzkovateľ mohol poskytovať služby popísané vyššie, zhromažďuje a používa osobné údaje používateľov. Informácie o tom, ako zhromažďuje a používa osobné údaje používateľov, sa uvádzajú v Zásadách ochrany súkromia a požívania údajov a tak isto v Zásadách požívania cookies sociálnej siete STUDENTLANDIA. Potvrdením registračného formulára používateľ potvrdzuje, že si tieto zásady prečítal a súhlasí s nimi.

Link na Zásady ochrany súkromia a požívania údajov: https://studentlandia.eu/help/privacy
Link na Zásady požívania cookies: https://studentlandia.eu/pages/cookies

Na to, aby mohol prevádzkovateľ poskytovať služby, mu používateľ poskytuje nasledujúce povolenia

4.1 Povolenie používať obsah, ktorý vytvára a zdieľa.
Vlastníkom obsahu, ktorý používateľ vytvára, zdieľa ostáva stále používateľ a nič v týchto podmienkach mu práva k jeho vlastnému obsahu neodoberá. Svoj obsah môže voľne zdieľať s kýmkoľvek a kdekoľvek uzná za vhodné.
Povolenie používať obsah, ktorý vytvára a zdieľa znamená, že keď v produktoch sociálne siete STUDENTLANDIA alebo v spojitosti s nimi zdieľa, uverejní alebo nahrá obsah, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva (ako sú fotky alebo videá), poskytuje prevádzkovateľovi nevýhradnú, prenositeľnú, sublicencovateľnú, bezodplatnú a celosvetovú licenciu na sprístupňovanie, používanie, distribúciu, modifikovanie, spúšťanie, kopírovanie, verejné predvádzanie či zobrazovanie a preklad používateľovho obsahu a na tvorbu z neho odvodených diel (v súlade s používateľovými nastaveniami súkromia a aplikácií). Napríklad ak používateľ zdieľa video, dáva prevádzkovateľovi povolenie uchovávať ho, kopírovať a zdieľať s inými užívateľmi (v súlade s vašimi nastaveniami) s inými užívateľmi .
Platnosť tejto licencie môže používateľ kedykoľvek ukončiť tým, že odstráni svoj obsah alebo účet. Upozorňujeme, že z technických príčin sa môže obsah, ktorý odstráni, na obmedzený čas zachovať v záložných kópiách (hoci pre iných používateľov nebude viditeľný). Okrem toho sa môže obsah, ktorý odstráni, naďalej zobrazovať, ak ho zdieľal s inými a tí ho neodstránili.
4.2 Povolenie používať používateľove meno, profilovú fotku a informácie o jeho akciách s reklamami a sponzorovaným obsahom:
Používateľ dáva prevádzkovateľovi povolenie používať jeho meno, profilovú fotku a informácie o akciách, ktoré vykonal na STUDENTLANDII vedľa reklám, ponúk a iného sponzorovaného obsahu (alebo v spojitosti s nimi), ktorý sa zobrazuje v produktoch sociálnej siete STUDENTLANDIA, a to bez akejkoľvek kompenzácie voči prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ môže napríklad ukázať, že používateľa zaujíma propagovaná udalosť alebo že sa mu páči stránka vytvorená firmou, ktorá prevádzkovateľovi zaplatila za to, aby zobrazoval jej reklamu na STUDENTLANDII.
4.3 Povolenie aktualizovať softvér, ktorý používateľ používa alebo sťahuje:
Ak používateľ stiahne alebo použije softvér prevádzkovateľa, dáva mu povolenie sťahovať a inštalovať novšie verzie, aktualizácie a ďalšie funkcie v záujme jeho vylepšovania
4.4 V prípade že používateľ poskytne prevádzkovateľovi súkromné údaje (t.j. všetky príspevky a údaje ktoré nie sú verejne prístupné ostatným užívateľom ako napríklad pošta, nezverejnené príspevky, komentáre, hodnotenia, fotky, videa atď.) v rátané osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), svojou registráciou dáva prevádzkovateľovi súhlas, aby tieto údaje mohol ďalej spracovávať pre účely spojene s poskytovaním služieb a produktov sociálnej siete STUDENTLANDIA.
4.5 Medzi služby poskytované používateľom patrí možnosť aplikovať na pracovné pozície tretích strán a vytvoriť si vlastný životopis. Pred uložením alebo vytvorením životopisu používateľ vyhlasuje, že všetky ním uvedené osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie svojich osobných údajov. Uložením alebo vytvorením životopisu taktiež vyhlasuje, že dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov tretej strane. Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie pomoci užívateľovi ako záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Prevádzkovateľ je na základe tohto súhlasu oprávnený poskytnúť osobné údaje užívateľa tretej strane.
4.6 Registráciou dáva používateľ prevádzkovateľovi súhlas na monitorovanie jeho všetkých aktivít v rámci sociálnej siete STUDENTLANDIA v rátane monitorovania prístupu na túto sociálnu sieť.
4.7 Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje používateľ do času, kým sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov sociálnej siete STUDENTLANDIA, alebo pokým si používateľ neodstráni svoj účet – podľa toho, čo nastane skôr. Tento súhlas môže používateľ kedykoľvek odvolať na emailovej adrese prevádzkovateľa: info@studentlandia.eu alebo v GDPR Centre ochrany osobných údajov ( https://studentlandia.eu/privacy-center )

5. Povinnosti používateľa

5.1 Používateľ berie na vedomie a vyslovene sa zaväzuje, že pri využívaní služieb poskytujúcich prevádzkovateľom nebude konať v rozpore so všeobecnými záväznými predpismi Slovenskej republiky, Českej republiky alebo Európskej únie propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, Českej republiky alebo Európskej únie so všeobecnou morálkou alebo dobrými mravmi a ani v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.
5.2 Používateľ je povinný pri využívaní služieb v sociálnej siete STUDENTLANDIA dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky, Českej republiky alebo Európskej únie. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľoch (vrátane súkromných a osobných údajov používateľa) oprávneným orgánom.
5.3 Používateľ sa zaväzuje, že:
5.3.1 Nebude hanobiť národ, jeho jazyk, rasu alebo etnickú skupinu. Nebude propagovať a podporovať násilie ani skupinu ktorá otvorene alebo skrytou formou podnecuje nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti etnickej skupine a ktorá potláča základné práva a slobody.
5.3.2 Nebude otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať, propagovať vojnu, genocídu, terorizmus, teror, vlastizradu, sabotáž, útok na verejného činiteľa , útok na organ verejnej moci ani žiadne aktivity ktoré môžu viest k ohrozeniu mieru, a to ani zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
5.3.3 Nebude otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, alkohol, fajčení, užívanie psychotropných a omamných látok, prekurzorov a jedov a nebude ani zľahčovať následky užívanie týchto všetkých uvedených látok.
5.3.4 Nebude otvorene ani skrytou formou propagovať detskú pornografiu, obchodovanie s ľuďmi alebo iné formy krutého zaobchádzania s ľuďmi.
5.3.5 Nebude otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu akýmkoľvek výrobkom a službám akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby.
5.3.6 Nebude svojou činnosťou spojenou s využívaním sociálnej siete ohrozovať fyzicky, psychicky alebo morálny vývin maloletých, narúšať ich emocionálny stav a duševné zdravie.
5.3.7 Nebude šíriť poplašné správy, vyhrážky, znaky alebo slovne výrazy ktoré sú otvorene alebo skrytou formou v rozpore so všeobecne akceptovanou etikou a spoločenskou morálkou.
5.3.8 Nebude šíriť neoverene, nepravdivé, vulgárne, urážajúce, obscénne a poburujúce údaje a správy o tretom subjekte alebo prevádzkovateľovi tejto sociálnej siete, a nesmie sa im nijako vyhrážať.
5.3.9 Nebude obchádzať vyššie uvedené zákazy.
5.4 Používateľ využíva služby prevádzkovateľa len na vlastne riziko s tým, že berie na vedomie že pri ich využívaní môže byť vystavený rôznemu nevhodnému , neslušnému a urážajúcemu obsahu.
5.5 Používateľ súhlasí, že sa mu bude zobrazovať reklama, nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy v tejto sociálnej sieti.
5.6 Používateľ nesmie nijako brániť ostatným používateľom v akýchkoľvek aktivitách ktoré im umožnil prevádzkovateľ tejto sociálnej siete, prípadne ich nejako narúšať. Používateľ nesmie narúšať, obťažovať ani poškodzovať ostatných používateľov ani prevádzkovateľa a jeho dobré meno.
5.7 Používateľ súhlasí, že prevádzkovateľ mu bude zasielať prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorú používateľ služieb zadal pri registrácii, informácie a novinky tykajúce sa tejto sociálnej siete a reklamný text. Tento súhlas môže používateľ kedykoľvek odvolať na emailovej adrese prevádzkovateľa: info@studentlandia.eu alebo v GDPR Centre ochrany osobných údajov ( https://studentlandia.eu/privacy-center )
Automatické emailové notifikácie (napr. že niekto sa tal Vašim priateľom, fanúšikom alebo oynačil, že sa mu páči Váš príspevok ) si používateľ môže spravovať (povoliť/zakázať) v rámci svojho profilu v časti „NASTAVENIA“ v položke „UPOZORNENIA“.
5.8 Používateľ sa zaväzuje, že na STUDENTLANDII bude pôsobiť a sa prihlasovať len pod jedným prihlasovacím menom a nebude sa pokúšať prihlásiť ako iný používateľ ani inak poškodzovať ďalších používateľov.
5.9 Používateľ nesmie v tejto sieti propagovať produkty a služby iných fyzických alebo právnických osôb ktoré sú v konkurenčnom vzťahu s prevádzkovateľom tejto sociálnej siete.
5.10 Používateľ - právnická osoba berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ môže ďalej šíriť nim zadané informácie v akejkoľvek podobe bez ďalšieho akéhokoľvek upozornenia používateľa. ( prevažne sa jedná o názov, sídlo, služby, produkty, telefonicky kontakt, lokalita, termíny konania nejakej aktivity atď.)
5.11 Používateľ nesmie nijako narušiť, obmedziť alebo nabúrať operačný systém studentlandia.eu.
5.12 Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá používania kedykoľvek meniť . Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel, vždy dostupná na tejto sieti portálov. O zmene týchto podmienok a pravidiel upozorni prevádzkovateľ užívateľov emailom alebo prostredníctvom produktov sociálnej siete STUDENTLANDIA. V prípade, že sa používateľ rozhodnete používať sociálnu sieť STUDENTLANDIA aj naďalej, tieto aktualizované podmienky používania sa pre neho stanú pri vyžívaní produktov a služieb prevádzkovateľa záväzné. V prípade, že s novými podmienkami a pravidlami nebude užívateľ súhlasiť, nesmie portál používať.
5.13 Používateľ sa zaväzuje k náhrade všetkých, nárokov, konaní alebo pohľadávok( najmä primerane právne, účtovné poplatky) uplatnených akoukoľvek treťou stranou z dôvodu jeho používania tejto sociálnej siete, porušenia týchto podmienok alebo akéhokoľvek porušenia zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a práv tretích osôb alebo v súvislosti s nimi.
5.14 Používateľ sa zaväzuje, že si nebude voči prevádzkovateľovi uplatňovať žiadne nároky, vychádzajúce z používania tejto sociálnej siete alebo súvisiace s ňou.
5.15 Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že nie všetky informácie ktoré zadá v rámci STUDENTLANDIE sa budú automaticky zobrazovať všetkým ostatným používateľom. Automaticky sa budú zobrazovať iba nespoplatnene služby.
5.16 Používateľ nesmie nahrávať vírusu ani škodlivý kód ani vykonávať nič, čo by mohlo znemožniť, preťažiť fungovanie či vzhľad našich produktov.
5.17 K údajom v našich produktoch používateľ nesmie pristupovať ani ich zhromažďovať automatizovanými prostriedkami ( bez nášho predošlého súhlasu) ani sa nesmie pokúšať o prístup k údajom, ku ktorým prístup nemá povolený.
5.18 Používateľ sa zaväzuje, že nebude konať zavádzajúco, diskriminačne alebo podvodne.
5.19 Používateľ sa zaväzuje, že nebude porušovať duševné vlastníctvo iných ľudí.


6. Práva používateľa

6.1 Užívateľ je oprávnený získať na portáli jeden a iba jeden svoj užívateľský profil. Tento nadobúda úspešným vykonaním registrácie. V prípade preukázania opaku berie užívateľ na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený jeho profily bez upozornenia zrušiť
6.2 Všetky editovateľné údaje nespoplatnených častí svojho profilu si môže užívateľ sám kedykoľvek zmeniť s podmienkou, že sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti a v má k nim autorské práva.
6.3 Každý používateľ je výlučne sám zodpovedný za fotky, videa, aj za obsah nim uverejnených príspevkov, komentárov, hodnotení, sprav uverejnených v tejto sociálnej sieti. Prevádzkovateľ nenesie za ich uverejnenie žiadnu zodpovednosť.
6.4 Pravidla používania fotografii, videí a článkov:
6.4.1 Používateľ sa zaväzuje vkladať do svojho profilu a tejto sociálnej siete výlučne fotografie a videa, ktorých je autorom alebo ku ktorým preukázateľne disponuje súhlasom autora na ich použitie. V prípade nedodržania tejto podmienky si je používateľ vedomý zodpovednosti za vzniknutý následok, vrátane prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti v zmysle trestného zákona.
6.4.2 Zverejnene príspevkov, videí, článkov a fotografii je dobrovoľné a užívateľovi takto nevzniká nárok na žiadnu odmenu.
6.4.3 Používateľ nesmie do svojho profilu a tejto sociálnej siete nahrávať články, fotografie a videa ktoré sú v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Českej republiky alebo Európskej únie.
6.4.4 Neregistrovaný a registrovaný užívateľ je oprávnený požadovať od prevádzkovateľa odstránenie fotografie, na ktorej je zachytený zaslaním žiadosti s presným popisom a názvom fotografie alebo videa na email prevádzkovateľa info@studentlandia.eu.
6.5 Zaregistrovaný používateľ je oprávnený komentovať príspevky svoje, prevádzkovateľa a ostatných používateľov (fotografie, videa, odkazy, inzeráty, statusy, zľavy, stránky, dopyty atď.) chatovať a posielať správy, vytvárať inzeráty, dopyty a ponuky , hodnotiť ostatných používateľov atď. pokiaľ mu to bude prevádzkovateľom alebo iným používateľom umožnené.
6.6 Používateľ je sám výlučne zodpovedný za ním umiestnené a zverejnené fotografie, videa ako aj za obsah ním uvedených komentárov, statusov, odkazov chatov, správ, hodnotení, inzerátov, dopytov, ponúk a všetkých ostatných príspevkov do tejto sociálnej siete. Za uvedené nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
6.7 Používateľ je oprávnený šíriť akékoľvek dáta nachádzajúce sa na portáli len tam kde to je umožnené oficiálnou funkciou ZDIELAT . V ostatných prípadoch tak používateľ môže urobiť iba po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa.


7. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

7.1 Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám a stranám v súvislosti so službami poskytovanými v tejto sociálnej sieti okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.
7.2 Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania tejto sociálnej sieti.
7.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah v chate alebo fóre v tejto sociálnej sieti , Taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.
7.4 Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia tejto sociálnej siete a môže kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a doby trvania odstaviť prevádzku sociálnej sieti, a to i bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu voči používateľom ani žiadnej tretej strane v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia.
7.5 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb v tejto sociálnej sieti na dobu určitú, neurčitú alebo navždy.
7.6 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dáta uložené v tejto sociálnej sieti, pokiaľ dôjde k akémukoľvek napadnutiu, poškodeniu alebo útoku na server sociálnej siete STUDENTLANDIA.
7.7 Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred.
7.8 Prevádzkovateľ môže kedykoľvek zasiahnuť do profilu používateľa, ako aj nim zverejnených príspevkov.
7.9 Prevádzkovateľ môže kedykoľvek zmeniť pravidlá používania sociálnej sieti. O zmene týchto podmienok a pravidiel upozorni prevádzkovateľ užívateľov emailom alebo prostredníctvom produktov sociálnej siete STUDENTLANDIA.
7.10 Prevádzkovateľ nezodpovedá, neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie odkazov a liniek na webové stránky iných prevádzkovateľov ktoré sú v tejto sociálnej sieti.
7.11 Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne istoty, záruky, prehlásenia, ani podmienky, s ohľadom na pravdivosť ,kvalitu, vhodnosť, správnosť alebo úplnosť žiadnych materiálov, uvedených v sociálnej siete STUDENTLANDIA alebo akejkoľvek inej webovej stránky, na ktorú je odkaz v tejto sociálnej sieti.
7.12 Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré používateľ utrpí v dôsledku možnosti alebo nemožnosti používania tejto sociálnej sieti, kopírovania, úpravy, používania, distribuovania alebo sťahovania, materiálov nachádzajúcich sa na STUDENTLANDIA.
7.13 Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne náhodné, nepriame, mimoriadne, trestne ani náhodné a následné škody ( hlavne straty zisku, údajov, výnosov, zákazky a ďalších ekonomických výhod) vyplývajúce z používania alebo realizácie informácií ktoré sa nachádzajú v tejto sociálnej sieti alebo v súvislosti s ňou a to aj v prípade, kedy bol prevádzkovateľ vopred o možnosti takejto škody upozornený.
7.14 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť bezplatné služby na platené. Realizácia takejto zmeny bude prevažne formou znemožnenia takýchto služieb pre používateľov, prípadne formou nezobrazovania sa informácií ostatným používateľom.


8. Pravidla inzercie

8.1 Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za samotný obchod - kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
8.2 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
8.3 Používateľ v rámci sociálnej siete STUDENTLANDIA nesmie : ( v každom dole uvedenom prípade bude inzerát okamžité zmazaný V prípade, že používateľ poruší tieto pravidla bude jeho účet zablokovaný.)
8.3.1 Vkladať inzeráty, ktoré sú v rozpore so slušným správaním, etikou, dobrými mravmi a ktoré porušujú zákony Slovenskej republiky, Českej republiky alebo Európskej únie. Taktiež sú zakázané inzeráty ktoré urážajú alebo poškodzujú dobre meno tretích strán a prevádzkovateľa tejto sociálnej siete.
8.3.2 Inzerovať predmety, ktorých predaj nie je v Slovenskej republike, Českej republike alebo Európskej únie dovolený alebo ich nadobudnutie nebolo v súlade so zákonmi SR, ČR alebo EU.
8.3.3 Uverejňovať inzeráty ktoré zasahujú do práv ostatných používateľov, znevažujú dobre meno ostatných používateľov alebo prevádzkovateľa tejto sociálnej siete.
8.3.4 Vkladať do inzerátov komerčnú inzerciu, reklamné fotky na iný druh tovaru alebo služby okrem tých ktoré priamo súvisia s daným inzerátom
8.3.5 Vkladať skopírované fotky z iných inzerátov nachádzajúcich sa na sociálnej sieti STUDENTLANDIA alebo nereálne fotky.
8.3.6 Zvýrazňovať alebo zvýhodňovať inzeráty orámovaním fotografii, alebo ich mazaním a pridávaním za účelom zobrazovania sa v najnovších ponukách.
8.3.7 Vytvárať duplicitné inzeráty, fiktívne inzeráty, klamlivé inzeráty, zavadzajúce inzeráty a inzeráty vytvorené na účel podvodu kupujúceho (napr. poslať zálohu vopred, "phishing" ...).
8.3.8 Odkazovať ostatných používateľov na webové stránky iných prevádzkovateľov ani podmieňovať získanie dodatočných informácií kontaktovaním používateľa pomocou mailu.
8.3.9 Vkladať do inzerátov inú ako konečnú sumu služby alebo produktu ktorý ponuka alebo hľadá.
8.3.10 Vkladať inzeráty do iných kategórií, než kam patria


9. Ochrana práv - kopírovanie

9.1 Jednotlivé prvky tejto sociálnej siete, obsah, logo, ikony, výber a usporiadanie prvkov, ich organizácia, grafika, odkazy, konverzie a ďalšie záležitosti s nimi súvisiace, sú chránené autorským právom. Nesmú sa kopírovať, reprodukovať, distribuovať, nahrávať, upravovať, modifikovať, imitovať celkom ani čiastočne alebo verejne vystaviť v akejkoľvek podobe prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov bez písomného súhlasu prevádzkovateľa.
9.2 Registrovaný alebo neregistrovaný užívateľ nesmie odzrkadľovať žiadne materiály, obsiahnuté v sociálnej siete STUDENTLANDIA, na žiadnej inej webovej stránke bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia prevádzkovateľa. Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých v tejto sociálnej sieti , môže porušiť zákony o ochranných známkach, zákon o autorskom práve alebo zákony o ochrane súkromia o uverejňovaní. Výnimku tvoria informácie ktoré je možné zdieľať funkciou ZDIEĽAJ.
9.3 Trestnoprávnu zodpovednosť za porušovanie práv k ochrannej známke ako i zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená zásahom do práv ochrannej známky, znáša výlučne používateľ.


10. Pravidla platených služieb

10.1 Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom tejto sociálnej siete, s výnimkou platených služieb, pri ktorých sú uvedené doplňujúce pravidlá upravujúce danú službu.
10.2 Prevádzkovateľ poskytuje používateľom objednané služby za podmienok a za ceny uvedené v jeho aktuálnej ponuke.
10.3 Ak používateľ platených služieb poruší tieto všeobecné obchodné podmienky, prevádzkovateľ je oprávnený tomuto používateľovi obmedziť používanie platených služieb, bez nároku na poskytnutie akejkoľvek náhrady.
10.4 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za poskytovanie platených služieb alebo ich dodatočné plnenia v rámci platených služieb, ktoré zabezpečuje tretia osoba a ktoré nesúvisia s činnosťou prevádzkovateľa.

11. Zrušenie registrácie

Chceme, aby bola STUDENTLADIA miestom kde sa ľudia cítia vítaní a kde sa môžu bezpečne vyjadrovať a podeliť o svoje myšlienky, názory a presvedčenia. Ak zistíme, že opakovane porušujete podmienky a zásady uvedené v tomto bode nižšie pristúpime k zrušeniu Vášho používateľského účtu.

11.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup ktorémukoľvek užívateľovi v prípade že:
a) zistí, že používateľ uvádza vo svojom profile nepravdivé informácie
b) používateľ ma viac ako jeden profil
c) používateľ obťažuje ostatných používateľov šírením nevyžiadaných odkazov a poštových správ
d) používateľ porušuje tieto všeobecne obchodne podmienky a pravidlá
e) používateľ porušuje záväzné právne predpisy Slovenskej republiky , Českej republiky alebo Európskej únie
f) používateľove správanie je v rozpore s dobrými mravmi alebo porušuje všeobecné záväzné normy správania
g) používateľove správanie je nezákonné, zavádzajúce, diskriminačné alebo podvodné.
h) používateľ zasahuje do práv niekoho iného alebo ich porušuje.
i) používateľ porušuje práva duševného vlastníctva iných ľudí
j) na vlastnú žiadosť používateľa
11.2 Používateľ môže svoj účet v sociálnej sieti STUDENTLANDIA kedykoľvek zmazať. Urobiť tak môže po prihlásení sa do svojho účtu v sekcii „Nastavenia“ v časti nazvanej „Zmazať Účet“. V prípade akýchkoľvek problémov sa používateľ môže obrátiť na prevádzkovateľa zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@studentlandia.eu alebo v GDPR Centre ochrany osobných údajov ( https://studentlandia.eu/privacy-center ).
11.3 Zrušením registrácie používateľa v sociálnej sieti STUDENTLANDIA sa automaticky uplatňuje právo na zabudnutie a všetky jeho verejné aj súkromné príspevky ako aj všetky informácie zadané takýmto používateľom budú automaticky zmazané.
11.4 Upozorňujeme, že z technických príčin sa môže obsah Vášho používateľského účtu, ktorý odstránite, na obmedzený čas zachovať v záložných kópiách (hoci pre iných používateľov nebude viditeľný). Okrem toho sa môže obsah, ktorý odstránite, naďalej zobrazovať, ak ste ho zdieľali s inými a tí ho neodstránili.


12. Všeobecné ustanovenia

12.1 Tieto podmienky sa spravujú a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude vykonané v najväčšom možnom rozsahu a zostávajúce ustanovenia budú i naďalej plne platné a účinné. Názvy slúžia iba na referenčné účely a žiadnym spôsobom nedefinujú, neobmedzujú, nevykladajú ani nepopisujú rámec ani rozsah daného odseku. Nekonanie z našej strany v súvislosti s vaším porušením prípadne porušením iných osôb nás nezbavuje práva konať v súvislosti s následným alebo podobným porušením. Okrem dohôd a podmienok, uvedených na webovej stránke, tieto podmienky uvádzajú celé dojednanie a dohodu medzi nami v súvislosti s predmetom týchto podmienok.
12.2 Za reklamačný poriadok sa považujú pravidla zákona č. 250/2007 Z. z. Slovenskej republiky o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
12.3 Akékoľvek dodatky alebo vzdania sa práv týkajúcich sa týchto podmienok alebo z nich vyplývajúcich musia byť vykonané písomne a potvrdené naším podpisom.
12.4 Bez nášho písomného súhlasu nepostúpite žiadne zo svojich práv a povinností vyplývajúcich z týchto podmienok na nikoho iného.
12.5 Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám neboli výslovne udelené.
12.6 Vašu odozvu a iné pripomienky ohľadom našich produktov a služieb si vždy ceníme. Upozorňujeme však, že ich môžeme použiť bez akéhokoľvek obmedzenia a bez povinnosti kompenzácie voči vám a nemáme žiadnu povinnosť zachovať ich dôverné.
12.7 Tieto Podmienky neudeľujú žiadne práva v prospech tretej osoby. Všetky naše práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok môžeme voľne previesť v súvislosti so zlúčením, akvizíciou alebo predajom aktív, zo zákona alebo inak.